Školní metodik prevence

Funkci "Školní metodik prevence (ŠMP)" na škole vykonává: Mgr. Barbora Nováková

Kde: reedukační třída, číslo dveří 121

Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě

Telefon: 771 276 766

E-mail: novakova.barbora@zs28rijna-zamberk.cz


Poskytuje poradenské metodické a koordinační služby ve škole zaměřené na:

- prevenci školní neúspěšnosti


- primární prevenci sociálně patologických jevů


- odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním


- péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků


- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školyDalší činnosti:

- Tvorba Minimálního preventivního programu, jeho kontrola a realizace.


- Zajišťuje primární preventivní programy na ZŠ.


- Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).


- Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.


- Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.