Koordinátor EVVO

Funkci "Koordinátora EVVO" na škole vykonává: Mgr. Petra Kosková


PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)


1. Cíle enviromentálního působení školy:

- informovat učitele a vedoucí pedagog. pracovníky o významu, pojetí a řešení EVVO

- využívat relevantní učební dokumenty, metodické náměty a učební prostředky

- ovlivňovat prostředí školy a její okolí, zabezpečit provoz školy šetrný k životnímu prostředí a šetřící přírodní zdroje

- v oblasti ochrany životního prostředí rozvíjet vzájemnou spolupráci s jinými školami a mimoškolními zařízeními

- zdůrazňovat přímé poznávání prostředí a kontakty s živou přírodou


2. Náplň práce koordinátora EVVO:

- Účast na dalším vzdělávání EVVO

- Navázat kontakty s centry ekologické výchovy při Školském úřadu, využívat jejich nabídek pro EVVO

- Navrhovat uplatnění ekologických aspektů v jednotlivých předmětech

- Rozšířit uč. knihovnu o literaturu, dokumenty, časopisy a MP k EVVP

- Rozvíjet aktivity k EVVO


3. Ekologické aspekty, které by se měli objevit v tematických plánech jednotlivých předmětů:

3.1. první oblast: Péče o životní prostředí

 • šetření energie
 • šetření vodou
 • šetření potravinami
 • třídění odpadu ( papír, PET láhve, elektro,..)
 • vzhled třídy
 • úprava chodeb a šaten
 • úprava okolí školy
Doporučené aktivity:

 • - určená místa v prostorách školy na prázdné PET lahve
 • - sběr starých baterií
 • - brigáda na úpravu okolí školy
 • - soutěže ve výzdobě tříd
 • - exkurze, pracovní činnosti v terénu
 • - seznámení s ekologickým kalendářem, např. Den Země 22. 4.
3.2. druhá oblast: Mezilidské vztahy, vztah k ŽP

 • Člověk a společnost (DEJ, OBN, cizí jazyky)
 • Člověk a příroda ( ZPV, ZBO, MAT, ZEM, NAV, cizí jazyky)
 • Umění a kultura (DEJ, OBN, CJL, cizí jazyky)
 • Člověk a zdraví (TEV, ZPV, NAV)
 • Člověk a jeho pracovní podmínky (ekonomické předměty, ZPV, gastronomické předměty, praxe)
 • Vztahy mezi žáky, šikana, agresivita, tolerance (OBN, ZPV, TEV)
Doporučené aktivity:

 • - Školní výlety
 • - Exkurze
 • - Cvičení v přírodě
 • - Besedy na příslušná témata
3.3. třetí oblast: Zdravý životní styl

 • Zdravá výživa (NAV, ZPV, skladba jídelního lístku, bufet)
 • Otužování (TEV, ZPV)
 • Protidrogová prevence(ZPV, TEV, protidrogový koordinátor)
Doporučené aktivity:

 • - Přednášky, besedy
 • - Sportovní akce
 • - Vyzdvihnout „Den bez tabáku“