Projekt ETICKÁ VÝCHOVA

 Hlavním cílem projektu je účinným způsobem podpořit zavádění doplňujícího vzdělávacího oboru "Etická výchova" (EtV) do základních škol a víceletých gymnázií.

V rámci projektu:
- bude vytvořena nová sada učebnice pro čtyři věkové skupiny 
- bude vytvořena audiovizuální pomůcka vyjadřující témata EtV v moderním příběhovém zpracování, podněcujícím aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a ilustrující probíranou látku
- budou zpracovány komplexní učební osnovy pro předmět EtV podle platného RVP
- vznikne podpůrný metodický oborový portál 
www.etickavychova.cz

Projekt usnadní pedagogům výuku a vytvoří první souhrnný materiál pro činnostní učení Etické výchovy v ČR. Oživí výuku žáků o zážitkové formy výuky, moderní metody a podpoří zájem škol zařadit tento obor do ŠVP.

 

Věcné vyhodnocení projektu „Na vztazích stavíme II.“

 

Věcné vyhodnocení projektu „Na vztazích stavíme“

 

Číslo rozhodnutí

č.j.MSMT – 24 218 – 08/2013

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013(ÚZ 33 043)

Název projektu

Na vztazích stavíme

Název právnické osoby

Základní škola Žamberk, 28. října 581

IZO školy

49316834

 

 

Ministerství školství v r. 2013 vypsalo rozvojový program „Implementace etické výchovy do základních škol v roce 2013“. Naše škola podala žádost o projekt, který uspěl, a na jeho realizaci obdržela od MŠMT  finanční dotaci v hodnotě 55 700,-Kč. Realizace projektu proběhla v období od září do prosince 2013.

Hlavním cílem bylo využito dobrých zkušeností s předmětem etická výchova, zvláště pak  jeho výchovného obsahu, zážitkových forem výuky a výchovného stylu, a tento potenciál přenést do oblastí  života ve škole. Zaměřili jsme se zejména na následující body, které úzce korespondují s žádostí:

1.     DVPP učitelů, kteří projevili zájem seznámit se s etickou výchovou a vyučovat ji průřezově ve svých předmětech. Za tímto účelem proběhl na půdě naši školy v období IX. - XII. 2013 akreditovaný čtyřicetihodinový seminář vedený lektorem Ing. J. Macháčkovou (ze spol. “Etické Fórum ČR“, s.r.o., Praha), který absolvovalo pět zájemců z řad učitelů 1. stupně a tři z 2. stupně (p. uč. A. Dorčincová,

J. Falladová, N. Šindelářová, M. Pachelová, L. Hájková, I. Cabalková, H. Marešová, B. Dombajová)

 

2.     Inovace adaptačního pobytu pro žáky šestého ročníku. Po konzultacích a navázání spolupráce s psycholožkou J. Klementovou z PPP Ústí n. O., p. uč. A. Boháčovou ze ZŠ U Dvora v Letohradě, a využitím materiálů o adaptačním soustředění od Mgr. M. Dubce (občan. sdružení  Odyssea) jsme připravili nové cíle, hry a aktivity. Jedním z nových prvků, přenesených z etické výchovy, je vytváření pravidel třídy. Na adaptačním pobytu děti započnou s vytvářením a domlouváním pravidel soužití ve třídě a ve škole jej pak společně dokončí, a to včetně vlastnoručně zhotoveného plakátu. Žáci si pravidla v ideálním případě vytvoří sami, pedagog celý proces jenom moderuje. Pravidla jsou tak kupříkladu formulována jazykem odpovídajícím věku dětí.   Se vzniklou verzí pravidel se ve škole dále pracuje. Letos si obě šesté třídy za pomoci učitelů zformulovali 2 pravidla 6. B třídy a umístili je na plakáty s duhou. Podrobněji viz výstupy z poradny+ fotografie plakátu Duha.

 

3.      Obohacení našich tradičních školních akcí, například „Vítání prvňáků“ a „Patronát deváťáků nad prvňáky“. Žákům devátých tříd jsme poskytli více prostoru pro vlastní nápady, ale zároveň jsme na ně přesunuli více odpovědnosti. Třídní učitelé 9. roč. akce pouze koordinovali, kontrolovali a zajišťovali technické a materiální zázemí. Cílem bylo motivovat žáky ke spolupráci a připravit je na blížící se změnu společenských rolí „ z dětí na mladé dospěláky“.  Projevená důvěra se projevila celou řadou aktivit, např.  moderátoři (V. Adamcová z 9.B  a J. Čada z 9.A) si napsali přivítací text, třídy nacvičili tanečky, které pak učili svoje prvňáky při „Vítaní prvňáčků“, již v červnu žáci připravovali plakáty do tříd prvňáků  (plakát s mravenci pro 1.A a večerníčkové postavy pro 1.B), vyráběli malé dárečky (placky s mravenci a večerníčkové čepice) a košíčky do tříd pro chvíle reflexe a hodnocení . Všechny práce a pomoc byly na bázi dobrovolnosti. Žáci se zapojovali ve velkém počtu, přinesli řadu svých nápadů, překvapili nás i aktivitami navíc (např. sami vyrobili DVD z podzimního hraní v parku a předali jej  jako dáreček k Vánocům pro své prvňáky). Odezva byla výborná i u rodičů i ostatních učitelů. Proběhlo i několik dalších akcí, např.  na podzim v parku společné podzimní hraní, halloweenský program, zábavné odpoledne pro rodiče předškoláků a prvňáků s dětmi, Mikulášské nadělování, vánoční besídky. Prvky etické výchovy jsme začlenili do práce školního parlamentu.

 

4.     Zavést  v roce 2014 změny v ŠVP, které mají za cíl připravit prostor pro větší integraci etických prvků do běžné školní výuky. Změny se budou týkat jednak změn klíčových kompetencí  v oblasti sociální a personální, oblasti průřezových témat, začleněním nových témat a změn v rozsahu náplně základních předmětů na 1.st. po konzultacích s navazujícími školami.

 

5.     Využívání prvků etické výchovy na 1.stupni : vytvořili jsme materiály – plakát Mraveniště a jednotlivé  Večerníčkové postavy, malé košíčky pro každého prvňáka s jeho vlastní postavičkou, které budou sloužit k reflexi a  hodnocení v komunitárním kruhu a budou využívány v kombinaci s příběhy s cílem rozvíjet emoční inteligenci dětí.

 

6.     Zavedení prvků etické výchovy do aktivit při akci Běžky pro pátý ročník. Připravili jsme metodiky aktivit, zaměřených hlavně na spolupráci a týmové hry.

 

7.     Využívání prvků etické výchovy jako formy prevence šikany. Využívali jsme ke splnění cíle nepřímé působení formou aktivit zaměřených na spolupráci. Na škole proběhly dva preventivní programy zaměřené na kyberšikanu a klima kolektivu. Programy proběhly v 7. a 6. třídách. 

Adresa webové stránky školy, na které je projekt zveřejněn:

http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna

Přehled o čerpání dotace v roce 2013 (v Kč)

dotace

skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem:

55 700,- Kč

55 700,-Kč

 

z toho platy

-

-

 

z toho OON

7 200,- Kč

7 200,- Kč

 

z toho odvody

 

 

 

z toho FKSP

 

 

 

z toho OBV celkem

48 500,- Kč

48 500,-Kč

Datum:

20. 12. 2013

Jméno a podpis ředitelky: otisk razítka školy:

PaedDr. Hana Štětinová