Školní metodik prevence

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

 

    

 

 

Funkci "Školní metodik prevence (ŠMP)"

na škole vykonává:

 

Mgr. Barbora Nováková

 

Kde:  reedukačníída, číslo dveří 121

Konzultační hodiny: 

kdykoli po předchozí domluvě

Objednání na tel. :   604 371 865

NEBO EMAIL: novakova.barbora@orlicko.cz

 

 

vyhl. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách

a školských poradenských zařízení

 

-       Tvorba Minimálního preventivního programu, jeho kontrola a realizace.

-        Zajišťuje primární preventivní programy na ZŠ.

 

 

Poskytuje poradenské metodické a koordinační služby ve škole zaměřené na:

  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • primární prevenci sociálně patologických jevů,
  • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

Další činnosti:

  • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

 

  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

 

  • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.