Koordinátor EVVO

  Funkci "Koordinátora EVVO" na škole vykonává: 

     

 Mgr. Petra Kosková

 

PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

 

 

1. Cíle enviromentálního působení školy:

  • informovat učitele a vedoucí pedagog. pracovníky o významu, pojetí a řešení EVVO
  • využívat relevantní učební dokumenty, metodické náměty a učební prostředky
  • ovlivňovat prostředí školy a její okolí, zabezpečit provoz školy šetrný k životnímu prostředí a šetřící přírodní zdroje
  • v oblasti ochrany životního prostředí rozvíjet vzájemnou spolupráci s jinými školami a mimoškolními zařízeními
  • zdůrazňovat přímé poznávání prostředí a kontakty s živou přírodou

 

2. Náplň práce koordinátora EVVO:

  • Účast na dalším vzdělávání EVVO
  • Navázat kontakty s centry ekologické výchovy při Školském úřadu, využívat jejich nabídek pro EVVO
  • Navrhovat uplatnění ekologických aspektů v jednotlivých předmětech
  • Rozšířit uč. knihovnu o literaturu, dokumenty, časopisy a MP k EVVP
  • Rozvíjet aktivity k EVVO 

 

3. Ekologické aspekty, které by se měli objevit v tematických plánech jednotlivých

     předmětů:

 

3.1. první oblast : Péče o životní prostředí

- šetření energie

-  šetření vodou

-  šetření potravinami

- třídění odpadu ( papír, PET láhve, elektro,..)

-  vzhled třídy

-  úprava chodeb a šaten

-  úprava okolí školy

Doporučené aktivity:

- určená místa v prostorách školy na prázdné PET lahve

- sběr starých baterií

- brigáda na úpravu okolí školy

- soutěže ve výzdobě tříd

- exkurze, pracovní činnosti v terénu

- seznámení s ekologickým kalendářem, např. Den Země 22.4.

 

3.2. druhá část: Mezilidské vztahy, vztah k ŽP

-  Člověk a společnost (DEJ, OBN, cizí jazyky)

-  Člověk a příroda ( ZPV, ZBO, MAT, ZEM, NAV, cizí jazyky)

-  Umění a kultura (DEJ, OBN, CJL, cizí jazyky)

-  Člověk a zdraví (TEV, ZPV, NAV)

-  Člověk a jeho prac. podmínky ( ekonomické předměty, ZPV, gastronomické předměty, praxe)

-  Vztahy mezi žáky, šikana, agresivita, tolerance (OBN, ZPV, TEV)

Doporučené aktivity:

-          Školní výlety

-          Exkurze

-          Cvičení v přírodě

-          Besedy na příslušná témata

 

3.3. třetí oblast: Zdravý životní styl

-  Zdravá výživa (NAV, ZPV, skladba jídelního lístku, bufet)

-  Otužování (TEV, ZPV)

-  Protidrogová prevence(ZPV, TEV, protidrogový koordinátor)

Doporoučené aktivity:

-          Přednášky, besedy

-          Sportovní akce

-          Vyzdvihnout „Den bez tabáku“